ŠTA JE DEBATA?

Šta je debata?

Debata je usmena, formalna diskusija, koja se temelji na struktuisanom iznošenju argumenata. Svrha debate je razvijanje kritičkog mišljenja i razvijanje sposobnosti racionalnog razmišljanja sa svake pozicije(vlada, opozicija) u nekom slučaju. Svaki učesnik debate mora poštovati pravila rasprave (redosled i vreme govora), da se debata ne bi pretvorila u svađu.

Svaki argument treba da sadrži 4 stavke: tezu, analizu(rezon), primer i uticaj.

1. Teza predstavlja tvrdnju, odnosno rečenicu kojom se najavljuje argument.

2. Ta teza treba da se razradi i objasni kroz analizu.

3. Da bi argument bio jači i teži da se obori poželjno je uneti i primer(aktuelni, istorijski, statistički) koji doprinosi argumentu koji se analizira.

4. Kroz uticaje se objašnjava na koji način argument doprinosi debati i na koji način utiče na situaciju o kojoj se raspravlja.

Pored toga argument bi trebalo da ima i ime koje je kratko jasno i retorički zanimljivo.