ŠTA JE DEBATA?

Debata je usmena, formalna diskusija, koja se temelji na struktuisanom iznošenju argumenata. Svrha debate je razvijanje kritičkog mišljenja i razvijanje sposobnosti racionalnog razmišljanja sa svake pozicije(vlada, opozicija) u nekom slučaju. Svaki učesnik debate mora poštovati pravila rasprave (redosled i vreme govora), da se debata ne bi pretvorila u svađu.

 

Svaki argument u sebi treba da sadrži 4 stavke: tezu, analizu (rezon), primer i impakt. Teza predstavlja tvrdnju, odnosno rečenicu u kojoj se kaže o čemu će biti reči u argumentu. Ta teza treba da se razradi i objasni, a bitno je da razrada ima strukturu. Da bi argument bio jači i teži da se obori poželjno je uneti i primer(aktuelni, istorijski, statistički) koji doprinosi vašem argumentu. Kroz impakt objašnjavate na koji način vaš argument doprinosi debati i na koji način utiče na situaciju o kojoj se raspravlja. Pored toga argument bi trebalo da ima i ime koje je kratko jasno i retorički zanimljivo.

BP SISTEMI

Prva opozicija (Opening Opposition)

 1.

Govornik prve opozicije je lider opozicije, ima ulogu da iznese argumente protiv case-a prve vlade i time pokaže njihove slabe tačke, ali i da iznese argumente opozicije na datu temu.

2.

Govornik prve opozicije je zamenik lidera opozicije, ima ulogu da pobija argumente prve vlade i  da razradi slučaj prve opozicije.

Prva vlada (Opening Government)

 1.

Govornik prve vlade je premijer, njegova uloga je da postavi osnovu debate  i da iznese case(definiciju- o čemu se debatuje, predlog- plan debate i argumente).

2.

Govornik prve vlade je zamenik premijera, njegova uloga je da brani case vlade, da ga poboljša i produbi sa novim analizama i argumentima i da napada argumente koje je iznela opozicija.

Druga opozicija (Closing Opposition)

1.

Govornik druge opozicije pobija ekstenziju druge vlade, i iznosi svoj slučaj na strani opozicije.

2.

Govornik druge opozicije sumira celu debatu, takođe kao i drugi govornik druge vlade ne sme unositi nov materijal, sme samo da zaključi debatu i objasni zašto je njegova strana pobedila.

Druga vlada (Closing Government)

1.

Govornik druge vlade iznosi case svog tima, to se naziva ekstenzija, on treba da iznese argument  ili analizu koja se do sada u debati nije spominjala.

2.

Govornik druge vlade se takođe naziva i sumirajući govornik, on je završni govornik vlade i ne bi trebalo da iznosi nikakav novi materijal, nego da sumira ono što se desilo kroz tačke sukoba i kroz to objasni zašto je vlada imala prednosti.

OSTALI SISTEMI

Karl Popper

Debatni format koji se fokusira na relevantnim i često duboko podeljenim predlozima u cilju razvijanja kritičkog mišljenja i kreiranja tolerancije prema različitim stavovima. Da bi ispunili ovaj cilj, debateri rade u timovima koje čine tri člana  moraju da istraže obe strane problema.

Kongresna (zakonodavna) debata

U ovoj vrsti debate srednjoškolci imitiraju članove Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Pre događaja, svaka škola podnosi lažni zakon. Nakon što je zakon sastavljen, predaje se svakom timu koji učestvuje na turniru. Svaki tim pokušava da istraži o što više tema, sa ciljem da može da brani svaku stranu zakona.

Američki parlamentarni format

U debati učestvuju dva tima od po dva debatera i govornik koji predstavlja sudiju. Jedan tim predstavlja vladu, a drugi opoziciju. Vlada se sastoji od premijera koji govori dva puta i člana vlade koji govori jednom. Opoziciju predstavljaju lider opozicije koji govori dva puta i član opozicije koji govori jednom. Vlada predlaže određeni slučaj koji mora da odbrani, opozicija ne mora ništa da predlaže ali mora da dokaže da slučaj vlade nije dobar. Na kraju runde sudija određuje, prema izloženim argumentima, koji tim je bio ubedljiviji.