Britanski parlamentarni format

Otvorena komunikacija i njeni debatni klubovi debatuju po Britanskom parlamentarnom sistemu ili skraćeno BP sistem. U debati postoje 4 tima i svaki ima svoju ulogu, a svaki tim se sastoji od 2 člana. Uloge timova:

-Prva vlada

1. govornik prve vlade je premijer, njegova uloga je da postavi osnovu debate i da iznese slučaj(definiciju- o čemu se debatuje, predlog- plan debate i argumente).

2. govornik prve vlade je zamenik premijera, njegova uloga je da brani slučaj vlade, da ga poboljša i produbi sa novim analizama i argumentima i da napada argumente koje je iznela opozicija.

-Prva opozicija

1. govornik prve opozicije je lider opozicije, ima ulogu da iznese argumente protiv slučaja prve vlade i time pokaže njihove slabe tačke, ali i da iznese argumente opozicije na datu temu.

2. govornik prve opozicije je zamenik lidera opozicije, ima ulogu da pobija argumente prve vlade i da razradi slučaj prve opozicije.

-Druga vlada

1. govornik druge vlade iznosi slučaj svog tima, to se naziva ekstenzija, on treba da iznese argument ili analizu koja se do sada u debati nije spominjala.

2. govornik druge vlade se takođe naziva i sumirajući govornik, on je završni govornik vlade i ne bi trebalo da iznosi nikakav novi materijal, nego da sumira ono što se desilo kroz tačke sukoba i kroz to objasni zašto je vlada imala prednosti.

-Druga opozicija

1. govornik druge opozicije pobija ekstenziju druge vlade, i iznosi svoj slučaj na strani opozicije.

2. govornik druge opozicije sumira celu debatu, takođe kao i drugi govornik druge vlade ne sme unositi nov materijal, sme samo da zaključi debatu i objasni zašto je njegova strana pobedila.